Statut Polskiego Towarzystwa Akupunktury

Pobierz status w formacie PDF

STATUT

POLSKIEGO TOWARZYSTWA AKUPUNKTURY

Z poprawkami zatwierdzonymi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów

w dniu 04 lutego 2006 roku

ROZDZIAŁ I

§ 1

POLSKIE TOWARZYSTWO AKUPUNKTURY, zwane w dalszych postanowieniach statutu TOWARZYSTWEM, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 2

Terenem działalności TOWARZYSTWA jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków, a pełnienie funkcji z wyboru jest honorowe.

§ 4

TOWARZYSTWO może zakładać Oddziały Regionalne zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszym statutem.

§ 5

TOWARZYSTWO ma prawo używania pieczęci i odznak według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.

ROZDZIAŁ II

CELE TOWARZYSTWA I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 6

Celem TOWARZYSTWA jest działalność w sferze ochrony i promocji zdrowia :

1. Rozpowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie akupunktury i szerzenie postępu w tej dziedzinie.

2. Szkolenie i podnoszenie, fachowego i naukowego poziomu członków TOWARZYSTWA, rozwijanie różnych form szkolenia, doszkalania, dokształcania zawodowego, dostosowanie kierunków szkolenia do potrzeb.

3. Współdziałanie w organizowaniu placówek służby zdrowia w zakresie akupunktury i pokrewnych dziedzin.

4. Współdziałanie w szkoleniu pracowników w zakresie akupunktury, wypracowanie optymalnych programów szkolenia.

5. Opracowywanie opinii, wniosków, postulatów w zakresie akupunktury, a szczególnie wniosków dotyczących organizacji placówek leczenia akupunkturą w służbie zdrowia.

6. Inspirowanie i prowadzenie przez członków TOWARZYSTWA prac naukowo-badawczych.

§ 7

Do realizacji swoich celów TOWARZYSTWO:

1. Organizuje zjazdy naukowe, konferencje naukowe, odczyty, wykłady, kursy oraz zebrania naukowo-szkoleniowe.

2. Organizuje kursy, wystawy i pokazy, udziela członkom poparcia i pomocy w pracach naukowo-badawczych.

3. Redaguje czasopisma naukowe i prowadzi działalność wydawniczą- po uzyskaniu odrębnych zezwoleń.

4. Współpracuje z innymi towarzystwami i organizacjami naukowymi oraz Izbami Lekarskimi, a także może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takich samych lub podobnych celach działania.

5. Współdziała z organami administracji i państwowej.

§ 8

1. TOWARZYSTWO może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych.

2. Cały dochód TOWARZYSTWA jest przeznaczany na realizację celów statutowych.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkowie TOWARZYSTWA dzielą się na :

zwyczajnych

honorowych

wspierających

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym może zostać LEKARZ z obywatelstwem polskim, który ma przygotowanie fachowe do pracy zawodowej lub naukowej w dziedzinie akupunktury i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do TOWARZYSTWA.

2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego lub Zarządu właściwego Oddziału, jeśli takowy istnieje na danym terenie.

§11

1. Członkiem honorowym może zostać osoba, której godność w uznaniu jej zasług dla TOWARZYSTWA nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.

2. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich oraz opłat za kartę uczestnictwa w zjazdach TOWARZYSTWA.

3. Walne Zgromadzenie Delegatów może przyznać tytuł Prezesa Honorowego byłemu Prezesowi TOWARZYSTWA.

§ 12

1. Członkowie zwyczajni i honorowi - obywatele polscy mają prawo:

a. uczestniczenia w posiedzeniach TOWARZYSTWA

b. uczestniczenia w zjazdach naukowych, odczytach i rozprawach urządzanych przez Towarzystwo

c. czynnego i biernego wyboru do władz TOWARZYSTWA

d. korzystania z pomocy i urządzeń TOWARZYSTWA zgodnie z zapisami statutu

e. zgłaszania wniosków dotyczących działalności TOWARZYSTWA

2. Członkowie honorowi-obywatele państw obcych mają wszystkie prawa, o których jest mowa w ustępie 1 - za wyjątkiem punktu c.

§ 13

1. Członkiem wspierającym TOWARZYSTWA może być każda osoba prawna lub fizyczna, która dla poparcia działalności TOWARZYSTWA zadeklaruje stałą pomoc materialną i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd Główny.

2. Członek wspierający -osoba prawna działa w TOWARZYSTWIE za pośrednictwem swego przedstawiciela.

3. Członek wspierający ma prawa członka zwyczajnego , bez prawa głosowania i wchodzenia do władz TOWARZYSTWA.

§ 14

Członkowie obowiązani są przestrzegać postanowień statutu, wytycznych i uchwał władz TOWARZYSTWA oraz przyczyniać się do realizacji jego celów i regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 15

Członkostwo wygasa przez:

1. Dobrowolne wystąpienie z TOWARZYSTWA zgłoszone na piśmie właściwemu Zarządowi.

2. Skreślenie z listy członków w razie nieusprawiedliwionego nieopłacenia składek przez okres 24 miesięcy, pomimo jednokrotnego, pisemnego upomnienia wysłanego za potwierdzeniem odbioru.

3. Śmierć członka.

4. Wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego z powodu m. in.:

działania na szkodę TOWARZYSTWA, narażania dobrego imienia TOWARZYSTWA przez niegodne postępowanie.

5. Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych lub za czyn z niskich pobudek.

6. Zaniechanie działalności wspierającej przez członka wspierającego.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE NACZELNE TOWARZYSTWA

§ 16

1. Władzami naczelnymi TOWARZYSTWA są:

a. Walne Zgromadzenie Delegatów

b. Zarząd Główny

c. Główna Komisja Rewizyjna

d. Główny Sąd Koleżeński

2. Kadencja władz trwa cztery lata.

3. W przypadku ustąpienia członków władz TOWARZYSTWA w toku kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków z wyboru.

§ 17

1. Walne Zgromadzenie Delegatów TOWARZYSTWA może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów odbywa się co cztery lata

§ 18

O mającym się odbyć Walnym Zebraniu Delegatów, Zarząd Główny powinien powiadomić pisemnie Zarządy Oddziałów z podaniem proponowanego porządku obrad, co najmniej na 30 dni przed terminem.

§ 19

1. Udział w Walnym Zebraniu Delegatów biorą z głosem decydującym delegaci wybrani na zebraniach Oddziałów Regionalnych oraz z głosem doradczym członkowie ustępujących władz, o ile nie zostali wybrani na delegatów, a także zaproszeni goście. Z regionów, gdzie nie ma Oddziałów udział na prawach delegatów biorą członkowie TOWARZYSTWA.

2. Wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów dokonują Walne Zebrania Członków Oddziałów TOWARZYSTWA.

3. Liczbę delegatów z danego Oddziału ustala Zarząd Oddziału w ilości po pięciu delegatów z każdego Oddziału.

4. Mandat delegata trwa 4 lata i wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów.

§ 20

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:

a. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej

b. wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz redaktora naczelnego czasopisma naukowego

c. uchwalenie planu działalności TOWARZYSTWA

d. uchwalenie wysokości składki członkowskiej oraz planu działalności finansowej, będącej podstawą do planowania przez Zarząd Główny rocznych budżetów finansowych

e. uchwalanie zmian w statucie

f. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną

g. podejmowanie uchwał w sprawie nadania godności członka honorowego

h. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania TOWARZYSTWA

i. podejmowanie uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia Delegatów.

§ 21

Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów. W razie braku połowy liczby delegatów, Walne Zgromadzenie Delegatów może odbyć się w drugim terminie, niezależnie od ich liczby, co najmniej po upływie 30 minut od planowanej godziny rozpoczęcia.

§ 22

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd Główny;

1. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków TOWARZYSTWA.

2. Na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej

3. Z własnej inicjatywy.

§ 23

1. Zarząd Główny j est zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów w ciągu 3 miesięcy od otrzymania żądania (wniosku lub podjęcia uchwały).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 24

1. Zarząd Główny składa się z 12-18 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów oraz Redaktora Naczelnego czasopisma naukowego i Dyrektora Centrum Akupunktury im. Prof. Zbigniewa Garnuszewskiego w Warszawie.

2. Zarząd Główny wybiera spośród siebie prezesa, dwóch vice prezesów, sekretarza i skarbnika.

3. Przewodniczący Oddziałów staja się członkami Zarządu Głównego.

4. Przy Zarządzie Głównym mogą być organizowane sekcje specjalistyczne z siedzibą określoną przez Zarząd Główny. Przewodniczący sekcji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

§ 25

1. Zarząd Główny może powołać ze swego grona Prezydium Zarządu.

2. W skład Prezydium wchodzą: Prezes, Wiceprezesi, Skarbnik, Sekretarz Zarządu Głównego.

3. Prezydium kieruje działalnością TOWARZYSTWA w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego.

4. Posiedzenia Prezydium zwołuje w miarę potrzeb Prezes z własnej inicjatywy lub na prośbę któregokolwiek z członków Prezydium.

5. Do zakresu działania Prezydium należy :

a. wykonywanie uchwał Zarządu Głównego

b. przygotowywanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych TOWARZYSTWA.

c. powoływanie zespołów o charakterze doraźnym dla załatwienia określonych spraw

d. przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu Głównego.

 

6. Zarządu składa sprawozdanie ze swej działalności, każdorazowo na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.

§ 26

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

a. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów

b. uchwalanie budżetów, instrukcji i regulaminów wewnętrznych oraz opracowywanie planów działalności

c. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Regionalnych oraz nadzór nad ich działalnością

d. gospodarowanie funduszami i majątkiem TOWARZYSTWA

e. zawieranie umów w imieniu TOWARZYSTWA

f. przyjmowanie i skreślanie członków wspierających

g. reprezentowanie TOWARZYSTWA na zewnątrz

h. ustalanie udziału TOWARZYSTWA w naukowych zjazdach krajowych, zagranicznych i międzynarodowych

i. przyznawanie na wniosek Zarządu Oddziału członkom TOWARZYSTWA Dyplomu Honorowego za wybitne zasługi dla akupunktury

j. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Delegatów i ustalanie zasad wyboru delegatów

k. podejmowanie uchwał w sprawach TOWARZYSTWA nie leżących w kompetencji innych władz.

§27

1. Posiedzenie Zarządu Głównego zwoływane są przez prezesa lub vice prezesa w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

2. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

3. Organizację i tryb pracy Zarządu Głównego określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

§ 28

W przypadku kiedy prezes Zarządu Głównego nie może wykonywać swoich obowiązków z powodu długotrwałej przeszkody ( choroba, wyjazd) jego funkcje w tym okresie pełni jeden z vice prezesów wskazany przez Zarząd Główny.

§ 29

1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli TOWARZYSTWA.

2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 -5 członków i wybiera spośród siebie Przewodniczącego, vice-Przewodniczącego i Sekretarza.

3. Nie można łączyć członkostwa w Głównej Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z TOWARZYSTWEM.

4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą:

a. Pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu

b. Być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej

c. Otrzymywać z tytułu członkostwa w Głównej Komisji Rewizyjnej zwrotu kosztów lub wynagrodzenia.

§ 30

Zadaniem Głównej Komisji Rewizyjnej jest:

1. Kontrola całokształtu działalności TOWARZYSTWA, a w szczególności gospodarki finansowej TOWARZYSTWA.

2. Kontrola opłacanych składek członkowskich.

3. Składanie sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu Delegatów wraz z oceną działalności i wnioskami o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

§ 31

1. Główna Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę co najmniej raz w roku.

2. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków komisji.

3. Główna Komisja Rewizyjna w celu wykonywania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:

a. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności TOWARZYSTWA

b. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§32

1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 3-7 członków.

2. Główny Sąd Koleżeński wybiera z pośród siebie przewodniczącego, vice przewodniczącego i sekretarza.

§ 33

Do zakresu działania Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:

1. rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków, władz naczelnych i władz oddziałów TOWARZYSTWA dotyczących nieprzestrzegania statutu regulaminów i uchwał władz TOWARZYSTWA, naruszanie zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności.

2. Rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń Sądów Koleżeńskich Oddziałów Regionalnych.

3. Nadzór nad działalnością Sądów Koleżeńskich Oddziałów.

4. Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Delegatów.

5. Główny Sąd Koleżeński działa jako sąd pierwszej instancji tam, gdzie nie ma Oddziału Regionalnego, a w zmienionym składzie jako sąd drugiej instancji.

§ 34

1. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.

2. Odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji rozpatruje Główny Sąd Koleżeński.

3. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego wydane w drugiej instancji są ostateczne.

4. W sprawach o wykluczenie, członkowi przysługuje w trybie nadzwyczajnym prawo do odwołania się w terminie 30 dni do Walnego Zgromadzenia Delegatów.

5. Główny Sąd Koleżeński może w tym przypadku zawiesić wykonanie kary do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

§35

Główny Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary :

1. Upomnienie.

2. Naganę.

3. Zawieszenie w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 2 lat.

4. Wykluczenie z TOWARZYSTWA.

§36

Szczególny tryb postępowania Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz Sądów Koleżeńskich Oddziałów określa regulamin uchwalony przez Główny Sąd Koleżeński.

ROZDZIAŁ V

ODDZIAŁY TOWARZYSTWA

§ 37

1. Zarząd Główny może powoływać w miejscowościach, które uzna za właściwe Oddziały TOWARZYSTWA.

2. Teren działania Oddziału i miejsce siedziby ustala Zarząd Główny.

3. Oddziały TOWARZYSTWA podlegają wpisowi do odpowiedniego rejestru sądowego i uzyskują osobowość prawną po uprawomocnieniu się postanowienia o wpisie.

4. Do wniosku o wpis do rejestru Oddział TOWARZYSTWA załącza uchwałę Zarządu Głównego o powołaniu Oddziału oraz ustaleniu terenu jego działania i siedziby Oddziału.

§ 38

Do reprezentowania Oddziału i składania oświadczeń w sprawach majątkowych upoważnione są dwie osoby : prezes lub vice prezes i skarbnik.

§ 39

1. Władzami Oddziału są:

a. Walne Zebranie Członków

b. Zarząd Oddziału

c. Komisja Rewizyjna Oddziału

d. Sąd Koleżeński Oddziału

2. Kadencja władz Oddziału trwa cztery lata.

§40

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą oddziału TOWARZYSTWA.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 41

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy :

1. Uchwalanie programu działania Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami naczelnych władz TOWARZYSTWA.

2. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału.

3. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, Sąd Oddziału i członków.

4. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów.

5. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków oddziału.

§ 42

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Oddziału raz na cztery lata.

2. terminie Walnego Zebrania wraz z propozycją porządku obrad, Zarząd Oddziału zawiadamia członków na 30 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

§ 43

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest:

a. na żądanie Zarządu Głównego

b. na podstawie uchwały Zarządu Oddziału

c. na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału

d. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogółu członków TOWARZYSTWA zrzeszonych w Oddziale.

2. Zarząd Oddziału zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zadania (wniosku) lub podjęcia uchwały.

§ 44

1. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału udział biorą:

a. z głosem decydującym członkowie TOWARZYSTWA zrzeszeni w Oddziale

b. z głosem doradczym osoby zaproszone.

2. Postanowienia § 21 stosuje się odpowiednio.

§45

1. Zarząd Oddziału składa się z 5-10 osób i wybiera spośród siebie prezesa, vice prezesa i skarbnika.

2. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

a. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków oraz uchwał i wytycznych władz naczelnych TOWARZYSTWA

b. uchwalanie planów działania Oddziału TOWARZYSTWA oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania

c. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych w ramach upoważnienia udzielonego przez Zarząd Główny

d. zwoływanie Walnego Zebrania Członków

e. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do zakresu uprawnień innych władz TOWARZYSTWA

f. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych

3. W przypadku kiedy prezes zarządu Oddziału nie może wykonywać swoich obowiązków z powodu długotrwałej przeszkody (choroba, wyjazd) jego funkcję w tym okresie pełni jeden z vice prezesów wskazany przez Zarząd Oddziału.

§46

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

a. kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działań Oddziału, a w szczególności gospodarki finansowej

b. kontrola wpłacania składek członkowskich

c. składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działań i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału

d. przedstawienie Zarządowi Oddziału wniosków w sprawie działalności Oddziału

§ 47

1. Sąd Koleżeński Oddziału składa się z trzech członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

2. Sąd Koleżeński Oddziału rozpatruje i rozstrzyga w pierwszej instancji sprawy członków TOWARZYSTWA wymienione w § 34 ustęp 1 statutu.

3. Postanowienia § 35 ust. 1 i § 36 stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§ 48

Władzom TOWARZYSTWA nie wolno:

1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi".

2. Przekazywać majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Wykorzystywać majątku TOWARZYSTWA na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu TOWARZYSTWA.

4. Zakupywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie TOWARZYSTWA, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 49

Majątek TOWARZYSTWA stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

Na fundusze TOWARZYSTWA składają się:

a. wpływy z wpisowego i składek członkowski

b. zapisy, subwencje, dotacje i darowizny

c. wpływy z działalności statutowej

§50

1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Towarzystwa ustala Zarząd Główny.

2. Władze Oddziału TOWARZYSTWA są obowiązane zarządzać majątkiem TOWARZYSTWA zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny.

§51

1. Oświadczenia w sprawach majątkowych TOWARZYSTWA składają dwie osoby : prezes lub jeden z vice prezesów Zarządu Głównego i skarbnik.

2. Do ważności pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: prezesa lub jednego z vice prezesów oraz sekretarza Zarządu Głównego.

ROZDZIAŁ VII

§ 52

1. Zmiana statutu i rozwiązanie TOWARZYSTWA wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

2. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Delegatów uchwały o rozwiązaniu TOWARZYSTWA Walne Zgromadzenie zdecyduje o przeznaczeniu majątku TOWARZYSTWA i powoła komisję likwidacyjną.